1

Huỳnh Phượng Quỳnh

Đại học

2

Đỗ Thúy Quyên

Cao đẳng

3

Phạm Văn Hoàn

Đại học

4

Nguyễn Thị An

Cao đẳng

5

Nguyễn Thị Quyết

Cao đẳng

6

Nguyễn Thị Kim Anh      

Thạc sỹ