1

Phạm Viết Hùng

Thạc sỹ

2

Đặng T. Ánh Nguyệt

Đại học

3

Huỳnh Thị Oanh

Đại học

4

Nguyễn Thị Thu Thuận

Cao đẳng

5

Trương Thị Hà

Đại học

6

Võ Thị Thu Bình

Đại học

7

Ngô Thị Thanh Bình

Thạc sỹ

8

Nguyễn Thị Dân Huyền

Đại học