1

Lê Văn Tìn

Đại học

2

Lê Trần Thuận An

Cao đẳng

3

Lê Thị Diễm Hạnh

Đại học

4

Huỳnh Nhật Huy

Đại học

5

Ngô Công Thắng

Đại học