Trường THCS Nguyễn Thái Bình Cuộc tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quận dành cho học sinh trung học cơ sở.

Trường THCS Nguyễn Thái Bình Cuộc tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quận dành cho học sinh trung học cơ sở.